อินโฟกราฟิกความรู้ 5G

จาก 3G สู่ 5G

มาตรฐานการสื่อสารไร้สายและโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

IMT Standard

รูปแบบการใช้งานใน 5G

การใช้งานรูปแบบ eMBB

(Enhanced Mobile Broadband)

การใช้งานรูปแบบ mMTC

(Massive Machine Type Communications)

การใช้งานรูปแบบ URLLC

(Ultra-reliable and Low Latency Communications)

การระบุตำแหน่งความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี

RTK (Real-time Kinematic)

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายใน 5G

การเข้ารหัสช่องสัญญาณ

Channel Coding

เทคโนโลยีสายอากาศ

Massive MIMO

คลื่นมิลลิเมตร

Millimeter Wave (mmWave)

การจัดสรรทรัพยากรที่ปรับได้

Scalable Time-Frequency Resource Block

เทคโนโลยีโครงข่ายใน 5G

โครงข่ายการเข้าถึงผ่านทางวิทยุแบบคลาวด์

Cloud RAN

การแบ่งส่วนโครงข่าย

Network Slicing

สถาปัตยกรรมร่วมและเดี่ยว

Non-standalone/Standalone (NSA/SA)