สัมมนา 5G มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปี 2563

@ RMUTI

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศ

เทคโนโลยี VR ในโครงข่าย 5G

โดย รศ. ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เทคโนโลยี AI กับโครงข่ายการสื่อสารไร้สาย

โดย ผศ. ดร. เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์

เทคโนโลยีรหัสช่องสัญญาณในมาตรฐาน 5G

โดย คุณศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรหัสโพลาร์

โดย รศ. ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และ ผศ. ดร. เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์