สัมมนา 5G มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปี 2563

@ RMUTI KKC

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศ

เทคโนโลยี VR ในโครงข่าย 5G

โดย รศ. ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เทคโนโลยี AI กับโครงข่ายการสื่อสารไร้สาย

โดย ผศ. ดร. เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Millimeter Wave และ Massive MIMO

โดย ดร. พิสิฐ วนิชชานันท์